Pirkimo-pardavimo taisyklės

 1. Sąvokos

  1. Pardavėjas – Prekių užsakyme nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, kurio prekės parduodamos elektroninėje parduotuvėje www.mano-palepe.lt vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą. Pardavėjo, su kuriuo sudaroma atitinkamos prekės pirkimo-pardavimo sutartis vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, rekvizitai nurodomi Prekių užsakyme.

  2.  Pirkėjas:

   1. veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

   2. nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;

   3. juridinis asmuo.

  3.  Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

  4. Asmens duomenys –  bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti pagal pirkimo metu įvestus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

  5. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo “Mano Palėpė” taisyklės, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui elektroninėje parduotuvėje www.mano-palepe.lt ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.

  6. Paskyra – Pirkėjo www.mano-palepe.lt naudojimosi Taisyklių pagrindu atliekamo registravimosi www.mano-palepe.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.

 1. Bendrosios nuostatos

  1.  Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje www.mano-palepe.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.mano-palepe.lt susijusios sąlygos.

  2. Pirkėjas, sukurdamas paskyrą www.mano-palepe.lt, Taisykles patvirtina pirmosios registracijos metu. Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos (paskyros sukūrimo) metu Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo pirkimams, atliekamiems www.mano-palepe.lt, ir visoms pirkimo - pardavimo sutartims, sudaromoms su Pardavėju iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo. Atnaujinus Taisykles, jos taikomos šiame punkte aptarta tvarka nuo jų paskelbimo www.mano-palepe.lt.

  3. Pirkti www.mano-palepe.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.2 punkte. Pirkėjas, sutikdamas www.mano-palepe.lt naudojimosi Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes www.mano-palepe.lt.

  4. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Mano Palėpė turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami elektroninėje parduotuvėje www.mano-palepe.lt Naujienų skiltyje arba pirkdami prekes www.mano-palepe.lt po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo.

  5.  Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

 2. Pirkimo sąlygos

  1. Pirkėjas, užsisakydamas prekes el. parduotuvėje, atitinkamuose www.mano-palepe.lt pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie tvarkomi Asmens duomenų tarkymo taisyklių numatyta tvarka.

  2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuorodą į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

  3. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas el.parduotuvėje www.mano-palepe.lt bei Pardavėjo duomenų bazėje ir tvarkomi Asmens duomenų tarkymo taisyklių numatyta tvarka.

 3. Pirkėjo teisės

  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas www.mano-palepe.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

  2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

  3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

  4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

  5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Mano Palėpė Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 4. Pirkėjo įsipareigojimai

  1. Pirkėjas, naudodamasis www.mano-palepe.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių ir kitų sąlygų, aiškiai nurodytų www.mano-palepe.lt bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

  2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes vietoje (Klaipėdos mieste), Pirkėjas privalo jas atsiimti per Taisyklėse nurodytus terminus iš anksto susiderinęs atisėmimo laiką ir vietą el.paštu.

 5. Pardavėjo teisės:

  1. Mano Palėpė turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1 ar 8.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

  2. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, per www.mano-palepe.lt, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pirkėjo užsakymas gali būti anuliuojamas neįspėjus iš anksto jei:

   1. jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba

   2. jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba

   3. jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

 6. Pardavėjo įsipareigojimai

  1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju el. parduotuvei www.mano-palepe.lt priklausančiomis priemonėmis bei kanalais ir niekada nevykdyti su Pirkėju komunikacijos jokiais kitais kanalais, išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai numatyta šiose Taisyklėse arba el. parduotuvėje www.mano-palepe.lt.

  2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai sistemoje suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-7 straipsnyje.

  3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik “Mano Palėpė” Asmens duomenų tvarkymo Taisyklių ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

  4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

  5. Tuo atveju, jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu). Pardavėjas gali pasiūlyti prekės pakeitimą kita. Pirkėjui nesutikus, kad Pardavėjo neturima prekė būtų pakeista kita preke, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

  6. Jeigu per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo pateikimo, Pirkėjas vienu iš el.parduotuvės www.manopalepe.com nurodytų kontaktų patvirtino, jog sutinka, kad prekė būtų pakeista į kitą prekę ir ji yra pigesnė nei pirmoji, Pardavėjas įsipareigoja kompensuoti kainų skirtumą. Jei pasirinkta prekė yra brangesnė – Pirkėjas primoka trūkstamą sumą www.mano-palepe.lt numatytais apmokėjimo būdais.

  7. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

 7. Atsakomybė

  1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis www.mano-palepe.lt.

  2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.mano-palepe.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie www.mano-palepe.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

  3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 8. Apsikeitimas informacija

  1. Visa komunikacija, susijusi su prekių įsigijimu naudojantis www.mano-palepe.lt, nepriklausomai nuo prekės Pardavėjo, vykdoma per www.mano-palepe.lt, el. parduotuvėje nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas komunikaciją susijusią su prekėmis vykdo kitais būdais nei per nurodytus kontaktus www.mano-palepe.lt, Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos.

  2. Pardavėjas šių Taisyklių, www.mano-palepe.lt naudojimosi taisyklių numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

 9. Baigiamosios nuostatos

  1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir Mano Palėpė perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl Mano Palėpė įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

  5. 2019 12 01 Taisyklių redakcija

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password